Ausus ja korporatiivsed käitumispõhimõtted

Vastutustundlik äritegevus

Krka on pika ajalooga ettevõte, mille edulugu põhineb aususel ja kõige kõrgemate standardite järgimisel. Krka on maailma üks juhtivaid geneerilisi ravimeid tootvaid ettevõtteid. Oleme teadlikud oma kohustustest ja võimalustest luua vastutustundlik ärikeskond. Tegutseme läbimõeldult ning mõistame ja arvestame oma tegevuse pikaajalise mõjuga kogu sotsiaalsele keskkonnale.

Korporatiivsed käitumispõhimõtted

Meie vastutustundlikkus lähtub eetikast, korporatiivsetest käitumispõhimõttetest ja riskide tõhusast haldamisest.

Krka äritegevuse eetilisteks alusteks on austus, koostöö, tippsaavutused ja aus juhtimine.

Ettevõtte korporatiivsed käitumispõhimõtted tagavad, et nii Krka kui ka meie töötajad järgivad kõiki asjakohaseid määruseid, rahvusvahelisi standardeid ja suuniseid, ettevõtte teeb koostööd riiklike asutustega. Ettevõttesisene vastutus lähtub erinevatest poliitikatest ja ettevõttesisestest reeglitest, milles on detailselt kirjeldatud meie tegevusi ja kohustusi selliste protsesside rakendamisel, mis tagavad äritegevuste minimaalse häirimise ning määruste, standardite, ettevõte tegevuspõhimõtete ja ettevõttesiseste reeglite rikkumise minimaalse riski.

Ettevõtte korporatiivsed käitumispõhimõtted on integreeritud kõikidesse Krka äriprotsessidesse, mis võimaldab hallata ja tuvastada tegureidd, mis võivad ohustada meie ettevõtte ja kogu Krka Groupi strateegiliste ja äriliste eesmärkide saavutamist.

Austus ja koostöö

Meie tegevuse aluseks on kõigile võrdsete võimaluste pakkumine, õigusnormide järgimine ning eetiline lähenemine inimestele ja sotsiaalsele kogukonnale üldiselt.

Teame, et partnerlus ja usaldus mõjutavad oluliselt Krka saavutatavaid tulemusi, mistõttu julgustame koostööd kõigi aktsionäridega, lähtudes vastastikusest austusest ja erinevate arvamustega arvestamisest, et suurendada seeläbi kogu Krka Groupi väärtust. 

Kõrge kvaliteet

Tõhusad, kvaliteetsed ja ohutud ravimid ning muud tooted on meie viis panustada kõigi inimeste paremasse elukvaliteeti. Töötame välja uuenduslikke tooteid ja meie eesmärk on tagada nende laialdane kättesaadavus.

Meie teadus- ja arendustegevus ning koostöö meditsiinivaldkonna ja äripartneritega võimaldab meil täiendada oma farmaatsiaalaseid teadmisi ja panustada kvaliteetsete ravimite välja töötamisesse.

Meie eesmärk on esitada oma toodete kohta ausat, igakülgset ja õigeaegset teavet.

Kaitseme hoolikalt Krka, meie äripartnerite ja kolmandate isikute kohta käivat teavet, mille oma tegevuse käigus omandame.

Töötleme kõigi oma töötajate ja kolmandate isikute isikuandmeid hoolikalt, läbipaistval viisil ja isikuandmete kaitset käsitlevate seaduste alusel.

Aus juhtimine

Meie juhatus on oma töö ja juhtimisstiiliga teistele eeskujuks ja seetõttu esindavad kõik meie juhid Krka põhiväärtuseid. Nende eeskujulik tegutsemine julgustab ka teisi töötajaid ja panustab seega kogu ettevõtte terviklikkuse tugevdamisse.

Eetika-ja vastavuskoordinaator vastutab ettevõtte vastavuse eest ärieetikas koodeksis kehtestatud normidele kõige kõrgemal tasemel.

Osakondade juhid vastutavad korporatiivsete käitumispõhimõtete teadlikuse suurendamise ja rakendamise eest oma üksuses. Nende ülesanne on tagada, et kõik töötajad on kursis kõigi seaduste, suuniste ja standarditega ning järgivad neid. Töötajad läbivad regulaarselt täiendkoolitusi ning on teadlikud sobimatu käitumise tagajärgedest.

Organisatsiooni järgitavad printsiibid

Järgime mis tahes vormis pettuse, kuritarvitamise ja ebaausate turutavade osas nulltolerantsi põhimõtet. Vastavuskontrolli juht monitoorib reeglite pidevat järgimist ning tagab tõhusa süsteemi teadlikkuse suurendamiseks ja sobimatu käitumisega tegelemiseks.

Meie põhimõte seisneb selles, et kõik otsused tehakse Krka parimates huvides, millest tulenevalt peame vältima olukordi, kus võib tunduda, et meie otsuste tegemise aluseks on meie isiklikud, mitte Krka kui terviku huvid.

Farmaatsia- ja meditsiinitööstuse vahelised suhted lähtuvad eetilistest standarditest, määrustest ja suunistest, millega arvestame ka meie kõigis oma tegevustes.

Austame konkurentsikaitset reguleerivaid seaduseid ega takista, piira ega moonuta konkurentsi mistahes viisil.

Maandame ärisuhetest tingitud ärikoodeksile mittevastavuse riske oma klientide, tarnijate ja teiste äripartnerite regulaarse kontrollimise kaudu. Nii on meil võimalik ennetada Krka maine potentsiaalset kahjustamist ja kahjusid oma ettevõtlusele.

Sotsiaalne vastutus

Sotsiaalse vastutuse tagamiseks toetame erinevaid algatusi kogukondades, kus me tegutseme. Võtame osa humanitaar- ja muudest tegevustest, mis soodustavad teaduse, hariduse ja kultuuri arengut ning aitavad kaitsta looduskeskkonda.

Hoolitseme keskkonna eest ja järgime keskkonnaseaduseid ning teeme koostööd kohalike kogukondadega kitsamas ja laiemas plaanis.

Teadlikkus

Vaid ettevõtte vastavuse pideva järgimise kaudu on meil võimalik saavutada oma töös suurepäraseid tulemusi, suurendada oma toodete kasutajate rahulolu ja seeläbi ka nende usaldust Krka vastu.

Suhtume tulevikku optimistlikult ning usaldame Krka missiooni, teadmisi, kogemusi ja töötajaid. Tahame, et Krka oleks üle maailma tuntud ettevõttena, millel on selge visioon, kõrge kvaliteet ja väärtused ning mis tegutseb vastutustundlikult.