Õigusteave

Käesoleva veebilehe omanik ja looja:

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Branch Office in Tallinn, Estonia
Krka Eestis
Pärnu mnt. 141 
11314 Tallinn
Estonia

Käesolevad veebilehed on loodud üldteabe jagamiseks Krka ja selle toodete ja teenuste kohta.

Kasutustingimused

Krka veebilehe lehekülgede avamisel või lehitsemisel nõustute kõikide allnimetatud piirangute ja kasutustingimustega. Palun ärge kasutage käesolevat veebilehte, kui te ei nõustu kõikide kasutustingimustega. Soovitame teil meie lehekülge aeg-ajalt külastada ning lugeda kasutajatingimusi ja privaatsuseeskirju, kuna need on õiguslikult siduvad.

Krka haldab, kontrollib ja uuendab Krka veebilehte Eestis Tallinnas.

Krka veebilehtedel avaldatud teave ja andmed on informatiivsed ning need ei ole aluseks õiguslikult siduvatele suhetele või selliste suhete loomisele, kui ei ole selgesõnaliselt märgitud teisiti (nt. ametlike pakkumiste avaldamine, reklaammaterjalid jne.).

Krka veebilehtedel Krka ja selle toodete kohta avaldatud teavet ei tohi tõlgendada toodete pakkumisena. Toodete ja/või toimeainete kohta käiv teave on vaid üldinfo Krka üldise tootevaliku kohta. Palume arvesse võtta, et antud teabe puhul ei ole tegemist pakkumisega, kui ei ole selgesõnaliselt märgitud teisiti.

Krka veebilehel oleva toote ja/või toimeaine märkimine ei tähenda seda, et Krka tegelikult näidanud toodet ja/või toimeainet turundab või on see saadaval veebilehe külastajale huvipakkuvas riigis. Lisainformatsiooni sate teid huvitava toote turustamise kohta vastava riigi Krka esindusest.

Vastustus

Krka on näidanud oma veebilehtede loomisel üles nõuetekohast hoolsust, et tagada avaldatud andmete täpsus ja ajakohasus, ning plaanib seda teha ka edaspidi.  Samas ei vastuta Krka teabe täpsuse ega terviklikkuse eest. Lisaks jätab Krka endale õiguse muuta käesolevate veebilehtede sisu eelneva teavitamiseta igal ajal ja viisil, olenemata põhjusest. Lehekülje kasutajad kasutavad avaldatud andmeid ainult omal vastutusel. Krka ja muud käesolevate veebilehtede kujundamisel ning loomisel osalenud juriidilised või füüsilised isikud loobuvad sõnasõnaliselt igasugustest kohustustest ja vastutusest kõikide kahjude eest, mis võivad tekkida seoses käesolevatel veebilehtedel avaldatud teabe kättesaadavuse, kasutamise või kasutusvõimetusega ja/või nende sisus leiduvate vigade või puudustega.

Krka veebilehel avaldatud teave ei püüa mingil viisil anda professionaalset meditsiinilist nõu ega juhiseid haiguste raviks Krka toodetega. Enne Krka toodete tarvitamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Võib juhtuda, et mõni kasutaja postitab Krka veebilehtedele erinevaid teabekilde. Krka loobub nende suhtes igasugusest vastutusest. Palume arvesse võtta, et selline teave ei ole konfidentsiaalne ja ei käi autorikaitse alla. Krka jätab endale õiguse seda teavet vabalt kasutada, levitada ja teiste pooltega piiramatult jagada ning allikale viitamata kasutada. Krka jätab endale õiguse kasutada ka (kuid mitte ainult) selle teabe teema või sisu alla kuuluvaid ideid, kontseptsioone, teadmisi, kogemusi ja tehnikaid. Krka võib seda teavet kasutada oma äranägemise järgi vabalt valitud eesmärgil.

Viited teistele veebilehtedele

Käesolev veebileht sisaldab ka kolmandatelt isikutelt saadud teavet ja viiteid kolmandate isikute veebisaitidele. Me võime neid vastavalt märgistada, juhul kui peame seda sobilikuks. Krka ei ole kolmandate poolte veebilehtede sisuga kursis ja seega ei vastuta me mingil viisil sealse informatsiooni eest.

Intellektuaalse omandi õigused

Krka veebilehtedel esitatud teave ja pildid on seadusega lubatud raamistikus autoriõiguse ning teiste intellektuaalse omandi õigustega kaitstud. Käesolevatel veebilehtedel avaldatud dokumentidest võib koopiaid teha vaid mittekaubanduslikel ja isiklikel eesmärkidel ning järgida tuleb kõiki eelnevalt mainitud autoriõiguste või muude intellektuaalse omandi õiguste kaitsega seotud reegleid. Käesolevatel veebilehtedel avaldatud teavet ei tohi ilma Krka otsese kirjaliku loata kaubanduslikel eesmärkidel kopeerida, esitada, alla laadida, muuta, taastoota ega mingil muul viisil levitada. Nendel lehekülgedel esinevad tootemarkide ja kaubamärkide nimed on Krka registreeritud kaubamärgid või on Krka’l nende kasutamiseks luba.

Privaatsuse kaitse

Vastavus kohaldatavatele õigusaktidele
Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (EU) 2016/679 ja teistele kohaldatavatele isikuandmete kaitset käsitlevatele õigusaktidele kannab Krka erilist hoolt veebilehe kasutajate käest saadud informatsiooni ja isikuandmete kaitse eest. Palun tutvuge allpool lähemalt isikuandmete kogumise, talletamise, kasutamise ja levitamisega.

Milliseid isikuandmeid me oma veebilehel kogume?
Meie veebilehte võib kasutada oma isikuandmeid esitamata. Teil palutakse isikuandmeid esitada ainult siis, kui tellite mõnd meie toodet või teenust.

Me kogume isikuandmeid ainult siis, kui te tellite meie uudiskirja, osalete meie poolt korraldatud konkursil või sisenete meie veebilehe sisse logimist nõudvasse osasse. Samuti kogume teie isikuandmeid, kui täidate meie kõrvaltoimetest teatamise vormi, broneerite mõne meie hotelli, tellite e-posti teel meie tooteid või teenuseid, saadate päringu oma tellimuse kohta või muudes sarnastes olukordades, kus otsustate saata meile oma isikuandmeid.

Lisaks teie edastatud isikuandmetele kogume teavet ka küpsistest. See teave võib hõlmata meie veebilehega seotud lehekülgi, teie külastatud lehti meie veebilehel ja meie veebilehel viibitud aega. Me muudame teie IP-aadressi kolm viimast numbrit automaatselt anonüümseks, mis takistab teie tuvastamist selle teabe põhjal. Antud teavet on võimalik kasutada teie isiku tuvastamiseks, kuid me ei tee seda.

Millistel eesmärkidel me teie edastatud andmeid kogume?
Teie edastatud või küpsiste kaudu kogutud andmeid võidakse töödelda järgmistel eesmärkidel: statistilistel ja demograafilistel (sh veebilehe kasutajate huvialade tuvastamise) eesmärkidel, kuid ainult nii, et teie isikut tuvastada ei saaks; serveriprobleemide kindlakstegemiseks ja meie veebilehe haldamiseks; meie toodete ja teenuste pakkumiseks; või teistel eesmärkidel, mida olete ise nõudnud või millega nõustunud, kui seadus ei nõua teisiti.

Kas me edastame teie isikuandmeid teistele ettevõtetele?
Teie isikuandmetele on juurdepääs ainult Krka veebilehe eest vastutaval ettevõttel. Krka on selle ettevõttega sõlminud isikuandmete töötlemise lepingu ning me garanteerime, et see vastab kõigile isikuandmete kaitse eeskirjadele.

Kus me teie edastatavaid isikuandmeid säilitame?
Teie isikuandmed salvestatakse meie serverites, mida me ise haldame. Meie äripartnerid, kes mõnel juhul säilitavad meie jaoks isikuandmeid, tagavad kaitse taseme, mis on vähemalt samaväärne Krka omaga. Teie isikuandmeid ei edastata ühelgi kujul kolmandatele isikutele, välja arvatud Krka veebilehe eest vastutavale ettevõttele või juhul, kui seda nõuab õigusorgan.

Tervishoiutöötajad
Mõned selle veebilehe osad võivad sisaldada teavet, millele vastavalt õigusaktidele pääsevad ligi ainult arstid, apteekrid ja veterinaarid. Seetõttu peame koguma nende tervishoiutöötajate isikuandmeid, kes soovivad saada ravimite kohta professionaalset teavet. Sellisel juhul kasutatakse isikuandmeid tagatisena, et meie veebilehe sisu on kooskõlas ravimeid puudutavate õigusaktidega. Isikuandmete täpsuse eest vastutavad ainuisikuliselt andmesubjektid. Vastavalt vajadusele kasutatakse kontaktandmeid andmesubjektidega ühenduse võtmiseks. Me ei kasuta isikuandmeid ega kontaktandmeid muuks otstarbeks ega edasta neid kolmandatele osapooltele.

Lapsed
Krka veebilehekülg on üldiselt mõeldud täiskasvanutele. Kui Krka loob lastele mõeldud veebilehe sisu ja pakub neile tooteid või teenuseid, teeb ta seda vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning küsib lapsevanema või vanemliku vastutuse kandja nõusoleku.

Küpsised

Küpsis on veebilehe külastamisel teie arvutisse või seadmesse salvestatav väike fail, mis hoiab meeles teie tegevusi ja eelistusi, et te ei peaks veebilehte korduvalt külastades neid uuesti sisestama. Selle tehnoloogia eesmärgiks on veebilehe funktsionaalsuse ja parema kasutajakogemuse tagamine.  Küpsiseid ei peeta ohtlikeks ning on alati ajaliselt piiratud.

Neid kasutatakse erinevatel eesmärkidel: sisse logimiseks, erineva veebisisu näitamiseks (nt video), reklaamide näitamiseks, sotsiaalmeedia kanalite pluginate toetamiseks, veebilehe külastuste analüüsiks.

Töötleme küpsiste kaudu kogutud andmeid eranditult statistilistel eesmärkidel; demograafiliste andmete hankimiseks, mis veebilehe külastajaid huvitab (kogutud andmed ei tuvasta kasutaja isikut), meie serveri probleemide tuvastamiseks, meie veebilehe haldamiseks ja meie toodete kohta teabe edastamiseks.

Küpsiste seaded.

Rangelt vajalikud küpsised        
Need küpsised on vajalikud veebilehe toimimiseks, nende küpsiste blokeerimine mõjutab veebilehe toimimist.

Küpsis

Eesmärk

Aegumine

Ettevõte

aspsession...

Sessiooni ID

Sessioon

Krka

cookieu... 

Sinu küpsiste seaded

1 aasta

Krka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analüütilised küpsised
Need küpsised parandavad kasutajakogemust ja võimaldavad veebilehe täiustatud funktsioone. Need küpsised koguvad andmeid meie veebilehe külastuste kohta, et saaksime pakkuda paremat kasutajakogemust.

 

Küpsis

Eesmärk

Aegumine

Ettevõte

_ga

Kasutatakse kasutajate eristamiseks.

2 aastat

Google Analytics

_gat

Kasutatakse taotluste hulga ahendamiseks.

1 minut

Google Analytics

_gid

Kasutatakse kasutajate eristamiseks.

1 päev

 

 

 

 

 

 

 

Reklaamiküpsised         
Neid küpsiseid kasutatakse kasutaja huvidele sihitud reklaamide pakkumiseks.

Küpsis

Eesmärk

Aegumine

Ettevõte

_ym_uid

 

2 aastat

Yandex Metrica

uid

 

 

 

_ym_d

 

1 aasta

Yandex Metrica

 

 

 

 

 

Sotsiaalmeedia küpsised           
Sotsiaalvõrgustike pluginad vajavad toimimiseks küpsiseid. Need küpsised võimaldavad kasutajal jagada sisu sotsiaalvõrgustikes.

Küpsis

Eesmärk

Aegumine

Ettevõte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teie õigused

Juhised, mis aitavad teil oma õigusi teostada, on avaldatud andmesubjektide õiguste lehel. Saate taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, taotleda nende parandamist või kustutamist või piirata nende töötlemist.

Lisaks sellele saate loobuda uudiskirjadest, klõpsates e-kirja jaluses oleval nupul „Loobu uudiskirjast“ („Unsubscribe“).

Muudatused Krka veebilehel avaldatud privaatsuseeskirjades

Krka jätab endale õiguse muuta veebilehel avaldatud privaatsuseeskirju. Soovitame teil meie veebilehele tagasi pöörduda ja seda regulaarselt lugeda. Kui meie privaatsuseeskirjades tehakse olulisi muudatusi, teatatakse sellest meie veebilehel.

Turvalisus

Krka rakendab tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta andmeid manipuleerimise, kadude, hävitamise või kõrvaliste isikute eest, ja on sertifitseeritud vastavalt ISO 27001 standardile. Me oleme teadlikud turvalisuse olulisusest – see on vaikimisi integreeritud kõikidesse meie süsteemidesse ja tööprotsessidesse, mis hõlmavad isikuandmete kogumist. Meie töö andmekogumissüsteemidega toimub vastavalt uusimatele tehnoloogilistele lahendustele ja lähenemisviisidele, mis tagavad isikuandmete salvestamise ja töötlemise (krüptimine, andmetele juurdepääsu põhimõtted, andmetele juurdepääsu dokumendid jne) kaitse võimalikult kõrge taseme. Meie infrastruktuur tagab andmete pideva kaitse kõigi ohtude, sealhulgas viiruste ja muude pahatahtlike koodide eest. Me kasutame ohtude avastamise süsteeme ja meetmeid, mis aitavad meil paremini kaitsta meie teenuseid ning tagada turvalisuse kõrge taseme.

Kontakt

Kui soovite meiega oma, saate seda teha järgneval e-posti aadressil info.ee@krka.biz.

Interneti pideva arenemise tõttu peame oma kasutajatingimusi ja privaatsuseeskirju aeg-ajalt parandama. Jätame endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi.

Viimati uuendatud aprillis 2021

© Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto